Br. H.A. Scholten

Oprichter Lighthouse Ministries

Br. F. Deel

Oudste Lighthouse Ministries

Br. A.P. Scholten

Opziener-Voorganger Lighthouse Ministries

Br. G. van Deuren

Oudste Lighthouse Ministries

Br. A.S. Horb

Jeugdoudste Lighthouse Ministries

Br. N. Meijer

Voorganger Lighthouse Ministries

Br. D. Kastanja

Voorganger Pinkstergemeente A'dam ZO