De Feesttijden des Heren

Leviticus 23:1-2
De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.

Aangezien een dag in de Bijbel een andere indeling had, houden wij daar ook rekening mee. Een dag in de Bijbel duurt van zonsondergang tot zonsondergang.

Wij houden voor het gemak 18.00uur aan omdat in Nederland er een groot verschil is tussen de zonsondergang in de winter en de zomer. Dit is de reden dat wij de “heilige samenkomst” vaak houden op een avond..

Loofhuttenfeest ( Sukkot)

Het Loofhuttenfeest is echt een feestviering en dat leest u ook in Leviticus 23:39-44; "Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen HET FEEST DES HEREN VIEREN; op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtse dag zal er rust zijn. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, EN GIJ ZULT VROLIJK ZIJN VOOR HET AANGEZICHT VAN DE HERE, uw God, zeven dagen lang. GIJ ZULT HET ALS EEN FEEST DES HEREN VIEREN zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde; Ik ben de Here, uw God. Zo maakte Mozes de feesttijden des Heren aan de Israëlieten bekend".

Het is feest!! Een Feest des Heren. En God zegt: "En gij zult vrolijk zijn". Het lied 498 uit opwekking zegt het volgende Altijd liefde, altijd vrede, altijd blijdschap, altijd feest, altijd wijn die blijft stromen, OP HET GROTE BRUILOFTSFEEST.

Komt u ook dit grote feest vieren?

De Grote Verzoendag (Yom Kippur)

Het Grote Verzoendag volg na het Bazuinfeest in de reeks van de najaarsfeesten van God. Het moment van verzoening tussen de bruid en de Bruidegom! Maar past u ervoor op dat deze Grote Verzoendag niet een dag van oordeel wordt voor u.

Openbaringen 20:11 zegt het als volgt; "En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats werd gevonden voor hen".

Wanneer deze dag aanbreekt is weg vluchten niet meer mogelijk. Met die rede klinkt door de gehele Bijbel steeds weer de oproep; "Bekeert u"!

Wanneer wij ons bekeren; dat wil zeggen dat wij ons gereed maken voor de ontmoeting met de bruidegom, wat ons brengt bij het laatste feest, namelijk het Loofhuttenfeest.


Het Bazuinfeest (Yom Teruah)

Het Bazuinfeest is het eerste feest uit een reeks van diverse najaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente; Pinkstergemeente Zaandam. Het bazuinfeest is als het ware een samenroeping en een ontwaken. Het is de tijd van refelectie om, een ieder voor zich, na te denken over het persoonlijk leven en de persoonlijke relatie met God.

Daarnaast kondigt de "laatste bazuin" het einde aan! Dit leest u terug in Openbaringen 14: 6, dan spreekt de engel het volgende; "En hij zeide met luider stem: vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Na het bazuinfeest volgt de Grote Verzoendag, zie volgend event voor meer informatie.


Pinksterfeest/ Wekenfeest (Sjavoeot)

Het Pinksterfeest is het vierde feest uit een reeks van diverse voorjaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente; Pinkstergemeente Zaandam.

Na het Pinksterfeest volgen de najaarsfeesten, zie volgend event voor meer informatie..


Feest der ongezuurde broden

Het Feest der Ongezuurde Broden is het tweede feest uit een reeks van diverse voorjaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente; Pinkstergemeente Zaandam. Het offer van Jezus Christus maakte de vergeving mogelijk van onze in het verleden begane zonden – dat is de eerste stap in Gods basisplan. De tweede jaarlijkse feesttijd van God beeldt de VOLGENDE STAP uit in Zijn plan van behoud voor de mensheid. Het in acht nemen van dit feest doordringt ons ervan dat wij ons aandeel moeten leveren om de zonden die Jezus met Zijn vergoten bloed bedekte, voortaan buiten ons leven te houden.

Zuurdesem is ook een symbool van zonde (1 Corinthiërs 5:8). God gaf het oude Israël opdracht alle zuurdesem uit hun huizen en van hun
percelen te verwijderen en tijdens dit zeven dagen durende feest ongezuurd brood te eten. Zo dient het feest van Ongezuurde Broden Gods volk in deze tijd eraan te herinneren dat zij ernaar moeten streven de ZONDE volledig uit hun leven te verwijderen!

1 Korinthiërs 5:7‭-‬8 NBG51Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Na het Feest der Onderzuurde Broden volgt het Feest der Eerstelingen (beweeggarve), zie volgend event voor meer informatie.

Bezoek ook onze sabbatsdiensten op zaterdag om 10:00 of onze Bidstond en Bijbelstudie op woensdag avond om 19:30.


Feest der Eersterlingen (Beweeggarve)

Het Feest der Eerstelingen is het derde feest uit een reeks van diverse voorjaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente; Pinkstergemeente Zaandam.

Na het Feest der Eerstelingen volgt het Pinksterfeest, zie volgend event voor meer informatie.


Pesach (Pascha)

Het Pascha is het eerste feest uit een reeks van diverse voorjaarsfeesten welke wij vieren in onze gemeente; Pinkstergemeente Zaandam.

Na het Pascha volgt het Feest van de Ongezuurde Broeden, zie volgend event voor meer informatie.

Bezoek ook onze sabbatsdiensten op zaterdag om 10:00 of onze Bidstond en Bijbelstudie op woensdag avond om 19:30.