Br. H.A. Scholten

Oprichter Lighthouse Ministries


Br. F. Deel

Oudste Lighthouse Ministries


Br. A.P. Scholten

Opziener-Voorganger Lighthouse Ministries


Br. G. van Deuren

Oudste Lighthouse Ministries


Br. A.S. Horb

Jeugdoudste Lighthouse Ministries


Br. N. Meijer

Voorganger Lighthouse Ministries


Br. D. Kastanja

Voorganger Pinkstergemeente A'dam ZO