Stichting P.G.A.Z.O. Beheer

Binnen deze Stichting houdt men zich voornamelijk bezig met het beheer en de verhuur van het gebouw.

De zalen van The Lighthouse Chapel kunnen in overleg gehuurd worden door gemeenteleden. Voor gemeenteleden hanteren wij een vaste prijs, ongeacht het aantal uren dat men de zalen en / of keuken gebruikt.

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich wenden tot Br. F. Deel: 020-4164975.

Tevens is het mogelijk voor bepaalde organisaties en instanties om het gebouw te huren.
De prijslijst kunt u opvragen bij het kantoor. Het gebouw wordt niet verhuurd voor verjaardagen / bruiloften etc.


 

Stichting P.G.A.Z.O. Kerkgenootschap

De gemeente heeft zich tot doel / visie gesteld om het evangelie te verkondigen in de ruimste zin van het woord. Het uitgangspunt hierbij is Matteus 28:19-20
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

De verkondiging van het evangelie vindt plaats door het houden van openbare samenkomsten, zoals erediensten, trouwdiensten, begrafenisdiensten, het beleggen van bidstonden; het geven van Bijbelstudies, het houden van seminars en campagnes; het geven van leiding aan muziek en zang in genoemde samenkomsten en alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn, het toe rusten van het Lichaam van Christus, de gemeente.

 

Stichting P.G.A.Z.O. Pastoraat

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om uw nood met iemand te delen en voor u te laten bidden. Wij geloven dat God in Christus Jezus herstel heeft gebracht en dat Hij dat ook in uw leven wil doen!

In bijzondere gevallen kunt u een persoonlijke afspraak maken met iemand binnen ons pastoraal team. Wij vinden het belangrijk dat het in alle opzichten goed met u gaat en dat u niet alleen lichamelijk maar bovenal geestelijk gezond bent.

Onze pastorale zorg bestaat onder andere uit:
• ziekenbezoek
• huisbezoeken
• huwelijkscounseling
• gezinscounseling
• kennismakingbezoek
• bevrijdingspastoraat
• begeleiding van dopelingen & pasbekeerden
• begeleiding bij het sterven & nazorg nabestaanden

Stichting P.G.A.Z.O. Kinderwerk

In Markus 10:13 – 16 is Jezus heel duidelijk over de plaats van kinderen in het Koninkrijk Gods. In Mattheüs 18: 10 wordt dit nogmaals benadrukt:

“Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

Kinderwerk is dus heel belangrijk binnen Gods Koninkrijk en zo ook binnen onze gemeente. Het kinderwerk binnen de gemeente bestaat net als de gemeente zelf al zo’n 40 jaar. Gestart door de opziener vrouw, met een groot hart voor kinderen, en nu jaren later, overgedragen aan haar dochter.

Met de medewerking van vele broeders en zuster wordt er iedere zondag voor de kinderen zondagsschool georganiseerd. Het kinderwerk is verdeeld in de volgende groepen:


 

Stichting P.G.A.Z.O. Service

Zij geven leiding aan een enthousiast team van leiders en medewerkers die diverse activiteiten organiseren en faciliteren

Faciliteren:
- ordedienst
- schoonmaakdienst
- keukendienst
- mediateam
- vertaaldienst (Engels en Spaans)
- overige activiteiten/ontspanningen

Ontspanning:
- organiseren van herfstvakantie kamp
- diverse activiteiten zoals:
* senioren middag
* liefdemaaltijd
* high tea
* echtparenavond
* alleen gaande avond
* sportdag etc.

Stichting L.H.M.W.M.

Met het op starten van de Stichting Lighthouse Ministries World Mission is wederom een van de doelstellingen van de gemeente gerealiseerd.

Op grond van het profetisch woord van God mogen wij als gemeente broeders en zusters uitzenden in de wereld om onze geloofsgenoten in verre landen te steunen en te bemoedigen en om samen met hen het evangelie te brengen naar steden en dorpen die reikhalzend naar het woord van God uitkijken.

Wat een zegen en leerschool is het om volkeren die zo hongerig zijn naar het woord van God te mogen bedienen.

Het is onze grote wens dat deze stichting door middel van giften en schenkingen de “zendelingen” van de gemeente kan voorzien van datgene wat zij nodig hebben om hun bediening uit te voeren. Zoals wij ook al eerder vermeld is het Bijbels (1 Kor. 9:14) dat zij die het evangelie verkondigen van het evangelie leven.